官方微信 手机客户端 在线充值

全民学习最新《弟子规》 带拼音

2016-1-6 20:19| 发布者:admin| 查看:4263| 评论:0|来自:上海文艺网

摘要:dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信 ...

 dì   zǐ   guī
 
 弟   子   规
 
 zǒng  xù
 
 【总   叙】
 
 dì  zǐ  guī   shèng rén xùn    shǒu xiào tì     cì  jǐn  xìn
 
 弟 子 规   圣 人 训   首 孝 悌   次 谨 信
 
 fàn  ài zhòng   ér  qīn  rén   yǒu  yú  lì      zé xué wén
 
 泛 爱 众   而 亲 仁   有 余 力   则 学 文

 
 rù zé xiào
 
 【入则孝】
 
 fù  mǔ  hū    yìng  wù  huǎn   fù  mǔ  mìng   xíng  wù  lǎn
 
 父 母 呼   应 勿 缓   父 母 命   行 勿 懒
 
 fù  mǔ  jiào     xū  jìng  tīng    fù  mǔ  zé     xū  shùn chéng
 
 父 母 教   须 敬 听   父 母 责   须 顺 承
 
 dōng zé  wēn   xià  zé  qìng   chén  zé  xǐng   hūn zé  dìng
 
 冬 则 温   夏 则 凊   晨 则 省   昏 则 定
 
 chū  bì  gào    fǎn  bì  miàn    jū  yǒu  cháng  yè  wú  biàn
 
 出 必 告   反 必 面   居 有 常   业 无 变
 
 shì  suī  xiǎo   wù  shàn  wéi   gǒu shàn wéi    zǐ  dào  kuī
 
 事 虽 小   勿 擅 为   苟 擅 为   子 道 亏
 
 wù  suī  xiǎo   wù  sī  cáng   gǒu  sī  cáng   qīn  xīn  shāng
 
 物 虽 小   勿 私 藏   苟 私 藏   亲 心 伤
 
 qīn  suǒ  hào    lì   wèi  jù    qīn  suǒ  wù    jǐn  wèi  qù
 
 亲 所 好   力 为 具   亲 所 恶   谨 为 去
 
 shēn yǒu shāng   yí  qīn  yōu    dé  yǒu shāng   yí  qīn  xiū
 
 身 有 伤   贻 亲 忧   德 有 伤   贻 亲 羞
 
 qīn  ài  wǒ    xiào  hé  nán    qīn zēng  wǒ    xiào  fāng xián
 
 亲 爱 我   孝 何 难   亲 憎 我   孝 方 贤
 
 qīn  yǒu guò    jiàn  shǐ gēng     yí  wú  sè     róu  wú shēng
 
 亲 有 过   谏 使 更   怡 吾 色   柔 吾 声
 
 jiàn  bú  rù     yuè  fù  jiàn    hào  qì  suí     tà  wú  yuàn
 
 谏 不 入   悦 复 谏   号 泣 随   挞 无 怨
 
 qīn  yǒu  jí    yào  xiān cháng  zhòu  yè  shì    bù  lí  chuáng
 
 亲 有 疾   药 先 尝   昼 夜 侍   不 离 床
 
 sāng sān nián   cháng  bēi  yè   jū  chù  biàn    jiǔ  ròu  jué
 
 丧 三 年   常 悲 咽   居 处 变   酒 肉 绝
 
 sāng  jìn  lǐ     jì   jìn  chéng   shì  sǐ  zhě     rú  shì  shēng
 
 丧 尽 礼   祭 尽 诚   事 死 者   如 事 生


 
 chū  zé  tì
 
 【出 则 弟】
 
 xiōng dào yǒu    dì  dào  gōng  xiōng dì  mù    xiào  zài  zhōng
 
 兄 道 友   弟 道 恭   兄 弟 睦   孝 在 中
 
 cái  wù  qīng   yuàn hé  shēng  yán  yǔ  rěn    fèn  zì  mǐn
 
 财 物 轻   怨 何 生   言 语 忍   忿 自 泯
 
 huò  yǐn  shí    huò zuò  zǒu   zhǎng zhě xiān   yòu  zhě  hòu
 
 或 饮 食   或 坐 走   长 者 先   幼 者 后
 
 zhǎng hū  rén    jí  dài  jiào     rén  bù  zài     jǐ   jí   dào
 
 长 呼 人   即 代 叫   人 不 在   已 即 到
 
 chēng zūn zhǎng  wù  hū  míng   duì zūn zhǎng   wù  xiàn  néng
 
 称 尊 长   勿 呼 名   对 尊 长   勿 见 能
 
 lù   yù  zhǎng   jí   qū   yī   zhǎng  wú  yán   tuì  gōng  lì
 
 路 遇 长   疾 趋 揖   长 无 言   退 恭 立
 
 qí  xià  mǎ    chéng  xià  jū   guò  yóu  dài    bǎi  bù  yú
 
 骑 下 马   乘 下 车   过 犹 待   百 步 余zhǎng zhě  lì    yòu  wù  zuò  zhǎng zhě  zuò  mìng  nǎi zuò
 
 长 者 立   幼 勿 坐   长 者 坐   命 乃 坐
 
 zūn zhǎng qián  shēng yào  dī     dī  bù  wén   què  fēi  yí
 
 尊 长 前   声 要 低   低 不 闻   却 非 宜
 
 jìn  bì  qū      tuì  bì  chí    wèn  qǐ  duì     shì  wù  yí
 
 进 必 趋   退 必 迟   问 起 对   视 勿 移
 
 shì  zhū  fù      rú  shì  fù     shì  zhū  xiōng  rú  shì  xiōng
 
 事 诸 父   如 事 父   事 诸 兄   如 事 兄


 
 jǐn
 
 【谨】
 
 zhāo  qǐ  zǎo   yè  mián  chí   lǎo  yì  zhì      xī  cǐ  shí
 
 朝 起 早   夜 眠 迟   老 易 至   惜 此 时
 
 chén  bì  guan  jiān  shù  kǒu  biàn niào  huí   zhé  jìng  shǒu
 
 晨 必 盥   兼 漱 口   便 溺 回   辄 净 手
 
 guān  bì zhèng  niǔ  bì   jié      wà  yǔ  lǚ      jù  jǐn  qiè
 
 冠 必 正   纽 必 结   袜 与 履   俱 紧 切
 
 zhì  guān  fú   yǒu  ding wèi    wù  luàn dùn    zhì  wū  huì
 
 置 冠 服   有 定 位   勿 乱 顿   致 污 秽
 
 yī  guì  jié     bú  guì  huá   shàng xún fèn    xià  chèn  jiā
 
 衣 贵 洁   不 贵 华   上 循 分   下 称 家
 
 duì  yǐn  shí    wù  jiǎn  zé     shí  shì  kě     wù  guò  zé
 
 对 饮 食   勿 拣 择   食 适 可   勿 过 则
 
 nián fāng  shào  wù  yǐn  jiǔ     yǐn  jiǔ  zuì    zuì  wéi  chǒu
 
 年 方 少   勿 饮 酒   饮 酒 醉   最 为 丑
 
 bù  cōng róng    lì  duān zhèng  yī  shēn yuán   bài  gōng  jìng
 
 步 从 容   立 端 正   揖 深 圆   拜 恭 敬
 
 wù  jiàn  yù     wù  bǒ  yǐ      wù  jī   jù      wù  yáo  bì
 
 勿 践 阈   勿 跛 倚   勿 箕 踞   勿 摇 髀
 
 huǎn  jiē  lián   wù  yǒu shēng  kuān zhuǎn wān  wù  chù léng
 
 缓 揭 帘   勿 有 声   宽 转 弯   勿 触 棱
 
 zhí  xū  qì      rú   zhí  yíng   rù   xū  shì     rú  yǒu  rén
 
 执 虚 器   如 执 盈   入 虚 室   如 有 人
 
 shì  wù  máng  máng duō cuò    wù  wèi  nán   wù  qīng  lüè
 
 事 勿 忙   忙 多 错   勿 畏 难   勿 轻 略
 
 dòu  nào chǎng  jué  wù  jìn     xié  pì  shì     jué  wù  wèn
 
 斗 闹 场   绝 勿 近   邪 僻 事   绝 勿 问
 
 jiāng  rù  mén  wèn  shú  cún  jiāng shàng táng shēng  bì  yáng
 
 将 入 门   问 孰 存   将 上 堂   声 必 扬
 
 rén  wèn shuí   duì  yǐ  míng    wú  yǔ  wǒ     bù  fēn  míng
 
 人 问 谁   对 以 名   吾 与 我   不 分 明
 
 yòn grén  wù    xū  míng  qiú   tǎng bù  wèn     jí   wéi  tōu
 
 用 人 物   须 明 求   倘 不 问   即 为 偷
 
 jiè  rén  wù      jí  shí  huán    hòu  yǒu  jí     jiè  bù  nán
 
 借 人 物   及 时 还    后 有 急   借 不 难


 
 xìn
 
 【信】
 
 fán  chū  yán   xìn  wéi  xiān   zhà  yǔ  wàng   xī  kě  yān
 
 凡 出 言   信 为 先   诈 与 妄   奚 可 焉
 
 huà shuō duō    bù  rú  shǎo    wéi  qí  shì     wù  nìng  qiǎo
 
 话 说 多   不 如 少   惟 其 是   勿 佞 巧
 
 jiān  qiǎo  yǔ   huì  wū  cí     shì  jǐng  qì     qiè  jiè  zhī
 
 奸 巧 语   秽 污 词   市 井 气   切 戒 之
 
 jiàn wèi zhēn     wù qīng yán     zhī  wèi  dì     wù qīng chuán
 
 见 未 真   勿 轻 言   知 未 的   勿 轻 传
 
 shì  fēi  yí      wù qīng nuò     gǒu qīng nuò     jìn  tuì  cuò
 
 事 非 宜   勿 轻 诺   苟 轻 诺   进 退 错
 
 fán  dào  zì    zhòng qiě shū     wù  jí   jí      wù  mó  hū
 
 凡 道 字   重 且 舒   勿 急 疾   勿 模 糊
 
 bǐ shuō cháng    cǐ shuō duǎn     bù  guān  jǐ    mò  xián  guǎn
 
 彼 说 长   此 说 短   不 关 己   莫 闲 管
 
 jiàn rén shàn     jí    sī   qí    zòng qù yuǎn     yǐ   jiàn  jī
 
 见 人 善   即 思 齐   纵 去 远   以 渐 跻
 
 jiàn  rén  è      jí   nèi  xǐng   yǒu  zé  gǎi    wú  jiā  jǐng
 
 见 人 恶   即 内 省   有 则 改   无 加 警
 
 wéi  dé  xué    wéi  cái  yì     bù  rú   rén    dāng  zì  lì
 
 唯 德 学   唯 才 艺   不 如 人   当 自 砺
 
 ruò  yī   fú     ruò  yǐn  shí    bù   rú  rén    wù  shēng qī
 
 若 衣 服   若 饮 食   不 如 人   勿 生 戚
 
 wén guò  nù    wén  yù  lè     sǔn  yǒu  lái     yì  yǒu  què
 
 闻 过 怒   闻 誉 乐   损 友 来   益 友 却
 
 wén yù  kǒng  wén  guò  xīn     zhí liàng shì     jiàn xiāng qīn
 
 闻 誉 恐   闻 过 欣   直 谅 士   渐 相 亲
 
 wú  xīn  fēi    míng wéi cuò     yǒu  xīn  fēi    míng wéi  è
 
 无 心 非   名 为 错   有 心 非   名 为 恶
 
 guò néng gǎi     guī  yú  wú     tǎng yǎn shì    zēng  yì  gū
 
 过 能 改   归 于 无   倘 掩 饰   增 一 辜


 
 fàn ài zhòng
 
 【泛 爱 众】
 
 fán  shì  rén    jiē   xū   ài    tiān  tong fù     dì  tong  zài
 
 凡 是 人   皆 须 爱   天 同 覆   地 同 载
 
 xìng gāo zhě    míng  zì  gāo    rén suǒ zhòng   fēi  mào  gāo
 
 行 高 者   名 自 高   人 所 重   非 貌 高
 
 cái  dà  zhě  wàng  zì  dà     rén  suǒ  fú    fēi   yán  dà
 
 才 大 者   望 自 大   人 所 服   非 言 大
 
 yǐ   yǒu néng    wù  zì   sī     rén  suǒ néng   wù  qīng  zī
 
 己 有 能   勿 自 私   人 所 能   勿 轻 訾
 
 wù  chǎn fù     wù  jiāo  pín    wù  yàn  gù    wù  xǐ   xīn
 
 勿 谄 富   勿 骄 贫   勿 厌 故   勿 喜 新
 
 rén  bù  xián    wù  shì  jiǎo    rén  bù  ān    wù  huà  rǎo
 
 人 不 闲   勿 事 搅   人 不 安   勿 话 扰
 
 rén  yǒu duǎn   qiè  mò  jiē     rén  yǒu  sī    qiè  mò  shuō
 
 人 有 短   切 莫 揭   人 有 私   切 莫 说
 
 dào rén shàn     jí   shì  shàn   rén  zhī  zhī    yù  sī  miǎn
 
 道 人 善   即 是 善   人 知 之   愈 思 勉
 
 yáng rén  è      jì   shì   è     jí  zhī  shèn   huò  qiě  zuò
 
 扬 人 恶   即 是 恶   疾 之 甚   祸 且 作
 
 shàn xiāng quàn  dé  jiē  jiàn    guò  bù  guī    dào liǎng kuī
 
 善 相 劝   德 皆 建   过 不 规   道 两 亏
 
 fán  qǔ  yǔ    guì  fēn  xiǎo    yǔ   yí   duō   qǔ   yí  shǎo
 
 凡 取 与   贵 分 晓   与 宜 多   取 宜 少
 
 jiāng jiā  rén    xiān  wèn jǐ       jǐ   bú  yù      jí   sù  yǐ
 
 将 加 人   先 问 己   己 不 欲   即 速 已
 
 ēn  yù  bào   yuàn  yù  wàng  bào yuàn duǎn   bào  ēn  cháng
 
 恩 欲 报   怨 欲 忘   抱 怨 短   报 恩 长
 
 dài  bì  pú     shēn guì duān    suī  guì  duān   cí   ér  kuān
 
 待 婢 仆   身 贵 端   虽 贵 端   慈 而 宽
 
 shì  fú  rén     xīn  bù  rán     lǐ   fú   rén   fāng  wú  yán势 服 人   心 不 然   理 服 人   方 无 言


 
 qīn rén
 
 【亲 仁】
 
 tóng  shì  rén   lèi   bù  qí     liú  sú  zhòng  rén  zhě  xī
 
 同 是 人   类 不 齐   流 俗 众   仁 者 希
 
 guǒ  rén  zhě  rén  duō  wèi    yán  bú  huì    sè  bú  mèi
 
 果 仁 者   人 多 畏   言 不 讳   色 不 媚
 
 néng qīn rén    wú  xiàn  hǎo    dé   rì   jìn    guò  rì  shǎo
 
 能 亲 仁   无 限 好   德 日 进   过 日 少
 
 bù  qīn  rén    wú  xiàn  hài   xiǎo  rén  jìn    bǎi  shì  huài
 
 不 亲 仁   无 限 害   小 人 进   百 事 坏


 
 yú lì xué wén
 
 【 余力学文】
 
 bú  lì  xíng    dàn  xué wén  zhǎng  fú  huá  chéng  hé  rén
 
 不 力 行   但 学 文   长 浮 华   成 何 人
 
 dàn  lì  xíng    bù  xué  wén    rèn  jǐ   jiàn   mèi  lǐ  zhēn
 
 但 力 行   不 学 文   任 己 见   昧 理 真
 
 dú  shū  fǎ     yǒu  sān  dào   xīn  yǎn  kǒu   xìn  jiē  yào
 
 读 书 法   有 三 到   心 眼 口   信 皆 要
 
 fāng  dú  cǐ     wù  mù  bǐ      cǐ  wèi  zhōng  bǐ  wù  qǐ
 
 方 读 此   勿 慕 彼   此 未 终   彼 勿 起
 
 kuān wéi  xiàn   jǐn  yòng gōng  gōng  fū  dào   zhì  sè  tōng
 
 宽 为 限   紧 用 功   工 夫 到   滞 塞 通
 
 xīn  yǒu  yí     suí  zhá  jì     jiù   rén  wèn   qiú  què  yì
 
 心 有 疑   随 札 记   就 人 问   求 确 义
 
 fang  shì  qīng  qiáng bì  jìng     jī  àn  jié      bǐ  yàn  zhèng
 
 房 室 清   墙 壁 净   几 案 洁   笔 砚 正
 
 mò  mó  piān   xīn  bù  duān    zì  bú  jìng    xīn  xiān  bìng
 
 墨 磨 偏   心 不 端   字 不 敬   心 先 病
 
 liè  diǎn  jí      yǒu ding  chù   dú  kàn  bì    huán yuán  chù
 
 列 典 籍   有 定 处   读 看 毕   还 原 处
 
 suī  yǒu  jí     juàn  shù  qí   yǒu  quē  huài   jiù  bǔ  zhī
 
 虽 有 急   卷 束 齐   有 缺 坏   就 补 之
 
 fēi  shèng shū   bǐng wù  shì     bì  cōng míng   huài xīn  zhì
 
 非 圣 书   屏 勿 视   敝 聪 明   坏 心 志
 
 wù   zì  bào    wù  zì   qì    shèng yǔ  xián    kě  xún  zhì
 
 勿 自 暴   勿 自 弃   圣 与 贤   可 驯 致


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

返回顶部 关注微信 下载APP